Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  85/2010. /IV. 29./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.                  A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosító okiratát a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

 

2.                  A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvodának - a jelen határozat 1./ pontjával módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

 

3.                   A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

Határidő:             2010. május 7.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

85/2010. (IV.29.) sz. határozat 1. sz. melléklete

Okirat nyilvántartási száma: …../2010.

 

GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

Alapító Okiratának módosító okirata

 

A Képviselő-testület az alapító okiratban szereplő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátotti köre meghatározásának felülvizsgálatát tartja indokoltnak, melynek következtében az alábbi módosításokat fogadja el:

 

1.          Az alapító okirat 4./ pontja korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a 4./ pont helyébe a következő szöveg lép :

     Alaptevékenysége:           2010. szeptember 1-től                    

851000            Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851011           Óvodai nevelés, ellátás

851012            Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

              /ezen belül a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően és organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése /

856011           Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

               /ezen belül logopédiai ellátás/

856099           Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

562912           Óvodai intézményi étkeztetés

562917           Munkahelyi étkeztetés

 

Gomba, 2010. április 29.

 

                                               Lehota Vilmos                                   Kósa Erzsébet Anikó

                                               polgármester                                                  jegyző

 

Záradék

A módosító okiratot Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-i ülésén a 85/2010. (IV.29.)  számú határozat 1./ pontjával fogadta el.

 

Gomba, 2010. április 30.

 

                   P.H.

                                                                                  Kósa Erzsébet Anikó

                                                                                              jegyző


 

 

 

85/2010. (IV.29.) sz. határozat 2. sz. melléklete

Okirat nyilvántartási száma: ……./2010.

Alapító okirat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

1.    A költségvetési szerv

     Neve:                                                        Gólyafészek Óvoda

     Székhelye:                                                2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. szám

2.    Létrehozásáról rendelkező

     határozat:                                                125/2005. (X.27.) sz képviselő-testületi határozat

 

3.    Jogszabályban meghatározott

közfeladata:                          Óvodai nevelés biztosítása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, melynek során az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

4.    Alaptevékenysége:                       2010. szeptember 1-től                    

851000           Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851011           Óvodai nevelés, ellátás

851012            Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

                        /ezen belül a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően és organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése /

856011           Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

                        /ezen belül logopédiai ellátás/

856099           Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

562912           Óvodai intézményi étkeztetés

562917           Munkahelyi étkeztetés

 

5.    Működési köre:                            Gomba község közigazgatási területe

 

6.    Alapítói jogokkal felruházott

irányító szerv neve:                          Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

székhelye:                                          2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

 

7.    Típus szerinti besorolása:

-       a tevékenységek jellege

alapján:                                             közszolgáltató közintézmény

-       feladatellátáshoz kapcsolódó

funkciója alapján:                            önállóan működő

                                                                       Pénzügyi-gazdasági feladatait Gomba Község

                                                                       Polgármesteri Hivatala látja el.

8.    Vezetőjének kinevezési rendje:              A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő intézményvezetőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

 

9.    Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

10.    Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %

11.    Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %

 

12.    Az intézmény típusa:                             többcélú intézmény

                                                                       (óvoda, logopédiai intézet)

       Szakágazata:                                         851020

13.    A fenntartó neve és címe:                     A fenntartó neve és címe megegyezik az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv nevével és címével.

 

 

 

14.  A költségvetési szerv vagyona és a

             vagyon feletti rendelkezés joga:                         A költségvetési szerv feladatellátásához szükséges feltételeket (vagyont) az önkormányzat biztosítja. A vagyon feletti rendelkezés jogát a költségvetési szerv az önkormányzat rendelete szerint gyakorolja. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

15.    Székhelye:                                              2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.

16.    Felvehető maximális

       gyermeklétszám:                                   5 csoportban

                                                                       125 fő.

                                                                       Az Oktatási Hivatal engedélyével a maximális gyermeklétszám + 20 %-kal növelhető legfeljebb 150 főre.    

 

17.  Az intézmény képviseletére

     jogosult személyek:                             Dr. Zimonyi Károlyné

                                                                  intézményvezető

                                                                  Tóthné Szegedi Judit

                                                                  intézményvezető-helyettes

Gomba, 2010. április 29.

                      P.H.

                        Lehota Vilmos                                                            Kósa Erzsébet Anikó

                        polgármester                                                                           jegyző

 

Záradék

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-i ülésén a 85/2010. (IV.29.)  számú határozattal fogadta el.

Gomba, 2010. április 30.

                   P.H.

                                                                                  Kósa Erzsébet Anikó

                                                                                              jegyző