Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

85/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Somogyi Józsefné Gomba Akácfasor u. 7. szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.                  A Képviselő-testület a 752 hrsz-ú ingatlant 1 millió forintos vételárért nem értékesíti.

2.                  A Képviselő-testület Somogyi Józsefné Gomba Akácfasor u. 7. szám alatti lakos részére a 752 hrsz-ú 1582 m2 területű ingatlant 2012. évre   4.746,- Ft összegű bérleti díj megfizetése mellett haszonbérletbe adja.

3.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges haszonbérleti-szerződés önkormányzat nevében történő aláírására.

 

 

Határidő: 2012. április 25.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző