Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

85/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. éves belsőellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés elfogadására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a belsőellenőri 2013. éves összefoglaló jelentést elfogadta.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

 

  Határidő:         2014. április 30.  

  Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző