Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 14-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 14-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     86/2009. /V.14./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi útfelújítási pályázatra beadható támogatási igény javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1.      A képviselő-testület a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT)” című kiírására pályázat beadását határozta el az alábbi összefüggő úthálózat felújítására:

Dózsa György utca (a Rákóczi úttól a Fáy András utcáig) – Fáy András utca (végig, a köz kivételével) – József Attila utca (a Rákóczi úttól a Rákóczi útig) – Rákóczi út (a belső út) – Arató házaspár utca (végig) – Kölcsey Ferenc utca – Vár utca (végig). [Hrsz.: 1048, 1009/3, 187, 194, 206, 180/2, 180/3, 224, 227, 278, 297/1]

2.      A képviselő-testület az 1. pontban rögzített útfelújítás várhatóan 40.000.000,- forintos bruttó kivitelezési ráfordítása mellett a támogatási igényt 20.000.000,- forint összegben állapítja meg.

3.      A képviselő-testület az 1. pontban megjelölt útfelújításhoz szükséges saját forrást beruházási hitelből kívánja fedezni, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges hitelígérvény beszerzésére a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezettől.

4.      A képviselő-testület a pályázat előkészítésére 150.000,- forintot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

 

 

Határidő:      2009. június 2.

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző