Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  86/2010. /IV. 29./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és azt elfogadta, s egyben felkérte a polgármestert, hogy a döntésről az illetékes gyámhivatalt tájékoztassa.

 

Határidő:        2010. május 7.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző