Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

86/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendezvényház rendezvénytermének bérbeadása során alkalmazásra kerülő bérleti szerződés jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület jóváhagyja a Gomba, Kossuth u. 21. sz. alatt lévő Rendezvényház rendezvénytermének bérbeadása során alkalmazásra kerülő bérleti szerződés tervezetét.

 

2.                  A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontjában adott felhatalmazás alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendezvényterem bérletére jelentkező igények esetén a bérleti szerződést a határozat 1. melléklete szerinti szövegezéssel kösse meg.

 

Határidő: 2012. április 25.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző