Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 86/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Fáy-túra megrendezése érdekében a költségvetés eredeti előirányzata terhére – rovatok közötti átcsoportosítással - 50 eFt támogatást biztosít a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány részére. 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatok 1. pontnak megfelelő módosításáról gondoskodjon.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott összegre vonatkozó támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző