Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 14-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 14-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     87/2009. /V.14./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)” című pályázatra beadható támogatási igény javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1.      A képviselő-testület az „Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)” című kiírásra pályázat beadását határozta el

2.      A képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda tornaszobájának megépítésére és az óvoda belső korszerűsítéséhez szükséges saját forrást a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.

3.      A képviselő-testület a pályázat műszaki előkészítésével a Human Construct Tervező és Szaktanácsadó Kft.-t (székhelye:1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 1/b I. em. 9.e), a pályázatírással a Meridian C. Consulting Betéti társaságot (8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 10.) bízza meg.

4.      A 3./ pontban meghatározott feladatok ellátásának ellenértékeként a Képviselő-testület 1,4 millió Ft + ÁFA összeget a fejlesztési céltartalék terhére hagy jóvá.

 

 

Határidő:      2009. június 2.

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző