Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  87/2010. /IV. 29./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szűcs Sándor Gomba, Arany János u. 2. szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

1.                  A Képviselő-testület Szűcs Sándor Gomba, Arany János u. 2. szám alatti lakos részére a 880/1 hrsz-ú 500 m2  területű ingatlan ½ részének 75 %-át (188 m2-t) a 2010-es esztendőre  282.- Ft összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges haszonbérleti-szerződés önkormányzat nevében történő megkötésére.

 

Határidő: 2010. május 5.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző