Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

87/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi közbeszerzési statisztikai összegzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi közbeszerzéseinek nemleges statisztikai összegzését a Közbeszerzési Hatóság részére határidőben küldje meg.

 

Határidő:             2014. május 31.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző