Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 87/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Civilház házirendjének  módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a Civilház új házirendjét és számítógépterem használati szabályzatát 2015. április 1-i előrehozott hatállyal a határozat 1. és 2. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a Civilház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatát az áprilisi soros ülésen napirendre tűzi.

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat Civilházban foglalkoztatott közalkalmazottait az 1. melléklet szerinti házirend és a 2. melléklet szerinti szabályzat alkalmazásának kötelezettségéről értesítse.

 

              Határidő:        2015. március 31.

              Felelős:           polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző

   1. melléklet 2. melléklet