Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 14-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 14-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     88/2009. /V.14./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szemere Huba utcai vis maior támogatás összegét és saját erejét rögzítő képviselő-testületi határozat módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A képviselő-testület az 5/2009. (II.5.) sz. képviselő-testületi határozat 2. pontját visszavonja, s a „Szemere Huba u. 7. szám alatti pinceüreg beszakadás” helyreállításához igényelt 3.759.280.- forintos támogatási összeghez - figyelemmel az 5.370.400.- forintos helyreállítási költségre - saját forrásként 1.611.120.- forintot biztosít.

 

2.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elfogadott határozatról a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda II. Pályázatos Támogatási Osztályát soron kívül értesítse.

 

Határidő:        2009. május 15.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző