Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  88/2010. /IV. 29./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Kölcsey u. 33-35. ingatlanok mögött a 133. hrsz-ú közterületen történt partomláshoz kapcsolódó vis maior támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntés előkészített határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz.

2.      A Képviselő-testület a támogatási igényhez a káreseményt az alábbiak szerint nevezi meg:

 

A káresemény megnevezése: Gomba, Kölcsey u. 33-35. ingatlanok mögött a 133. hrsz. közterületen történt partomlás

3.      A Képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét az alábbiak szerint határozza meg:

 

A káresemény forrásösszetétele:

adatok Ft-ban

Megnevezés

2010. év

%

            Saját forrás

2 810 313,- Ft

          10

Biztosító kártérítése

0 Ft

0

Egyéb forrás

0 Ft

0

Vis maior igény

25 292 812,- Ft

90

Források összesen

28 103 125,- Ft

100

 

4.      A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 28 103 125,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.

5.      A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

 

 

 

6.      A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)

 

Biztosító Társaság megnevezése

xxx

Biztosítási szerződés száma

xxx

 

7.      Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a megfelelő rész aláhúzandó.)

*A partfal és a közút nem biztosítható.

8.      Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).

9.      A képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat  2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.5.) számú rendeletében - az általános tartalék terhére - biztosítja.

 

10.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

 

Határidő:             2010. április 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző