Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

88/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A Képviselő-testület  a Gombai Polgárőr Egyesület részére 2012. évi felhalmozási célú támogatásként 400.000,- Ft-ot biztosít használt gépjármű vásárlására.

 

2.         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést Gomba Község Önkormányzata nevében és képviseletében eljárva aláírja.

 

 

Határidő:             2012. április 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző