Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

88/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer bővítésére benyújtható pályázati tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer bővítésére bruttó 1.980.000,- támogatási összegre nyújtson be pályázati kérelmet a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM. rendelet alapján.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző