Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 88/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulatnak az általa bonyolított közfoglalkoztatás finanszírozási javaslatát nem támogatta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulat elnökét tájékoztassa.

 

              Határidő:        2015. április 17. 

              Felelős:           polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző