Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 14-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 14-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     89/2009. /V.14./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 66/2009. (III.26.) sz. határozatával értékesítésre meghirdetett Jókai utca 8. szám alatti benyújtott vételi ajánlatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.         A képviselő-testület a Jókai utca 8. szám alatti 593 hrsz-ú, 3895 m2területű ingatlanból – telekmegosztást követően –   a 25-03/2009 munkaszám alatti változási vázrajzon 593/1 várható helyrajzi számmal jelölt, Jókai utcára néző, 1640 m2 területű lakóház és udvar ingatlanrész értékesítését határozza el.

2.         A Képviselő-testület az 1/ pontban körülírt ingatlant 9.600.000.- forintos vételáron Pataky László és neje gombai lakosok részére ½ - ½ tulajdoni arányban értékesíti.

3.         A Képviselő-testület elfogadva a vételi ajánlatban rögzítetteket, 10 %-os előlegfizetés mellett, 2009. augusztus 31-i vételár fizetési határidővel szerződéskötésre hatalmazza fel a polgármestert.

 

 

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző