Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

89/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az aljegyzői pályázat kiírására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45. § (1) bekezdésében foglaltakra 2012. július 2. napjával kezdődő határozatlan idejű köztisztviselői jogviszonyban aljegyzői munkakör betöltésére pályázatot ír ki

 

2.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

 

 

Határidő:             2012. április 25.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző