Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

89/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Miszlay Anett 2200 Monor, Széchenyi utca 10. szám alatti lakos adásvételre vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a gombai 3437 hrsz-ú 2769 m2 területű, valamint a gombai 3438 hrsz-ú 3154 m2 területű ingatlanokat összesen 355.380,- Ft-os vételáron értékesítse Miszlay Anett 2200 Monor, Széchenyi utca 10. szám alatti lakos részére.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges adásvételi szerződést önkormányzat nevében aláírja

 

Határidő:             2014. április 20.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző