Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     8/2010. /I.14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének előkészítéséről készült tájékoztatót és a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának tervezhetősége érdekében az alábbi határozatot hozta:

 

 

1)      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy készítse elő a 2010. február 4-ére tervezett ülésre Gomba Község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal  köztisztviselőinek munkavégzéséről, a köztisztviselőket megillető juttatások rendszeréről szóló 2/2008. (II.01.) sz. rendeletének módosítását.

2)      A rendelet-tervezet előkészítése térjen ki a 2/2008. (II.01.) sz. rendelet 2. §-ában rögzített illetménykiegészítés mértékének módosítására oly formában, hogy a rendelet a módosítást követően azonos szintű illetménykiegészítést határozzon meg mind a középfokú, mind a felsőfokú iskolai végzettség esetén. 

3)       A rendelet-tervezet előkészítése során a 2009. évi CIX. törvény 1. § (13) bekezdésével bevezetésre került ún. cafeteria keretre tekintettel kerüljön hatályon kívül helyezésre a 2/2008. (II.01.) sz. rendelet 5. §-ában rögzített szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások közül - szinkronban a Ktv. 49/H §-ának rendelkezéseivel - az üdülési hozzájárulás és az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás, továbbá kerüljön csökkentésre a juttatások fedezetére a rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott 4 %-os mérték a 841112 szakfeladaton (kizárólagosan a polgármesteri juttatások figyelembe vételével), a 841126 és a 841133  számú szakfeladatokon tervezett személyi juttatás előirányzatok összegének 0,4 %-ára.

 

Határidő:  2010. január 25.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző