Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

8/2012. /I. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára megtárgyalta a 2012. évi köztisztviselői bértervezéshez iránymutatást tartalmazó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselői személyi juttatások tervezése során a 2011. évi előirányzatok kialakításához hasonlóan járjon el, s a köztisztviselők részére negyedéves vagy féléves bontásban jutalom jogcímen tervezze be a 2010-ről 2011-re számított cafetériakeret csökkenésének kompenzálását.

 

Határidő:        2012. január 30.

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző