Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

8/2014. (I. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

 

  1. A képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint fogadja el.
  2. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve - honlapján közzétegye.

 

 

Határidő: 2014. március 31.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző