Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 14-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 14-én megtartott nyilvános ülésén 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

     90/2009. /V.14./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány felhívása alapján a szociális-karitatív gyermeküdültetés szervezéséről szóló tájékoztatóját és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület támogatja a Pest megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány „Először a Balatonnál” mottójú szociális-karitatív gyermeküdültetésének szervezését.

2.      A Képviselő-testület 5 gombai gyermek táboroztatásának költségéhez járul hozzá összesen 80.000.- Ft összegben az általános tartalék terhére.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által rendelkezésre bocsátott adatlap kitöltéséről, és benyújtásáról gondoskodjon.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a javaslattevő oktatási intézményt, a családgondozót és az érintett gyermekek szüleit értesítse.

 

Határidő:        1-3. pont esetében:     2009. május 25.

                       4. pont esetében:        értelemszerűen

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző