Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

90/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) sz. rendelet 6. § (5) bekezdés szabályainak betartatására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.         Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) sz. rendelet 6. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján utasítja a polgármestert, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a település központjában működő szövetkezeti géppark, üzemanyag-töltő berendezés és raktár felszámolását a Fáy András Mezőgazdasági Termelőszövetkezet megkezdje.

 

2.         A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Fáy András Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnökét tájékoztassa

 

 

Határidő:             2012. április 13.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző