Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

90/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község közbiztonságának a helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a község közbiztonságának a helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót elfogadta.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat kivonatának megküldésével értesítse a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét.

 

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző