Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     91/2009. /V.28./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-i nyilvános ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint elfogadta.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző