Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

  91/2010. /IV. 29./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2217 Gomba, Dr. Szemők Balázs tér 2. szám alatti lakás bérleti szerződése tárgyában készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1. A képviselő-testület – amennyiben a bérlők a bérleti szerződés 3.2. pontjában meghatározott bérleti díj fizetési kötelezettség teljesítése mellett 2010. június 30-ig  maradéktalanul nem tesznek eleget a bérleti szerződés 3.4. pontjában foglaltaknak – a 2217 Gomba, Dr. Szemők Balázs tér 2. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződés felmondását határozza el.

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak nem teljesítése esetén a bérlők felszólítása, majd a bérleti szerződés szabályszerű felmondására intézkedjék.

 

 

Határidő: 2010. június 30. és értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző