Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

91/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről készült beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gombai Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadva köszönetét fejezi ki az egyesület minden tagjának a település érdekében végzett munkájáért.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat kivonatának megküldésével értesítse az egyesület vezetőségét és kérje fel az egyesület elnökét a köszönetnyilvánítás tagok felé történő tolmácsolására.

 

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző