Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 91/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan megvitatta a Pénzügyi Bizottság által előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fogászati alapellátásra vonatkozó beszámolóval egyidőben a 2015. május 28-i ülésre a fogorvosi praxis rezsiköltség hozzájárulás megfizetésének elmulasztásából felhalmozódott hátralék megfizetésére vonatkozó tervekről is kérjen tájékoztatást a Szép és Ép Fog Kft-től.

 

  Határidő:      értelemszerűen

  Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző