Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     92/2009. /V.28./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tervezési feladatokról szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:

1.    A képviselő-testület a Szemők Balázs tér beépítési vázlattervének elkészítésére 300 eFt + Áfa összegű fedezetet biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

2.    A képviselő-testület a telefonközpont áthelyezésének tervezési feladataira 250 eFt + Áfa összegű fedezetet biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

 

 

Határidő:      értelemszerűen

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző