Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

92/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és Tóth József valamint Tóthné Polyák Ágnes között a 36/2009. (II. 26.)  sz. határozat alapján 2010. február  hó 22. napján kötött adás-vételi szerződés módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    Gomba Község Önkormányzata köszönettel vette a szerződő felek által felajánlott engedményt a 36/2009. (II. 26.)  sz. határozat alapján 2010. február  hó 22. napján kötött adás-vételi szerződésben megfogalmazott önkormányzati kötelezettség tekintetében.

 

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1/ pontban meghatározott adás-vételi szerződés kiegészítését Gomba Község Önkormányzata nevében és képviseletében oly módon aláírja, hogy az elektromos hálózat kiépítésre vállalt, lejárt önkormányzati kötelezettség határideje módosításra kerül úgy, hogy az elektromos közműhálózat a szerződő felek igénybejelentésétől számított 4 hónapon belül rendelkezésre áll.

 

 

            Határidő: 2012. május 11.

            Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző