Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

92/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a falubejáráson tapasztaltakról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

 

1.      A Képviselő-testület tudomásul veszi a magánterületről közterületre kihajló fák és bokrok tulajdonosainak a visszavágásra, nyesésre történő felszólítását.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy beszámolóban foglaltak alapján a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző