Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 92/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli beszámolójához rendelkezésre bocsátott dokumentációt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2014. évi számviteli beszámolójának és közhasznúsági jelentésének megvitatása során a döntéshozatalt elhalasztotta a 2015. május 28-i ülésére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző