Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  93/2010. /IV. 29./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Tamás gombai lakos külterületi ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a)      szerezzen be árajánlatot a terület értékesítéséhez szükséges fölmunkák elvégzésére,

b)      mérje fel a földhivatali ügyintézéshez kapcsolódó költségeket,

c)      kérje meg a 0115/14 és 0115/15 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak írásbeli nyilatkozatát a tervezett telekrendezésekhez kapcsolódóan,

 

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező nyilatkozatát szerezze be az értékesítéshez szükséges munkálatok költségeinek átvállalására vonatkozóan, továbbá az 1. pont alapján rendelkezésre álló információk alapján a következő ülésre tegyen javaslatot egy szerződés-tervezettel az ingatlanértékesítésére. A szerződéstervezet tartalmazza a kérelmező foglaló fizetési kötelezettségét, melynek mértéke egyezzen meg az értékesítéshez szükséges munkálatok költségeivel.

 

 

Határidő: 2010. május 20.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző