Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

93/2012. (V.23.)  Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. május 23-i rendkívüli nyilvános ülés napirendjét a meghívóban jelölt tárgysorozattal fogadta el az alábbiak szerint:

 

1.)       Szemők Balázs tér felújítása - piac kialakítás, (régi) főzőkonyha homlokzat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyása

 

Előterjesztő:        polgármester

Előkészítő:           közbeszerzési tanácsadó

 

2.)        „INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR KIALAKÍTÁSA” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyása

 

Előterjesztő:        polgármester

Előkészítő:           közbeszerzési tanácsadó

 

3.)       Egyebek

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző