Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

93/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Herkules Zoltán 1147 Budapest Telepes u. 63. szám alatti lakos  kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a gombai 0193/6 ingatlan „b” alrészlet, kivett 6479 m2 „saját használatú út” művelési ágú területet nem kívánja saját kezelésbe venni.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat megtételére

 

 

Határidő:             2014. április 20.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző