Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 93/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetője által készített beszámolót elfogadta.

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét értesítse.

 

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző