Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     94/2009. /V.28./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tanyagondnoki szolgálat létrehozására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület úgy döntött, hogy

a.         a községhez tartozó egyéb belterületként nyilvántartott Felsőfarkasd és Tetepuszta lakosságának ellátása érdekében tanyagondnoki szolgálatot hoz létre,

b.        a szolgálat működéséhez szükséges költségvetési bevételi előirányzatok biztosítása érdekében felhívja a polgármester figyelmét - a feltételek megteremtését követő - normatíva igénylésre,

c.         a normatív támogatás igénybevételi lehetőségének megnyíltáig a szolgálat működéséhez szükséges személyi juttatásként 552 e Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 163 e Ft-ot és dologi kiadások előirányzatára 386 e Ft-ot az általános tartalék terhére biztosít,

d.         rendeletmódosítás előkészítésére kéri fel a polgármestert a szolgálat létrehozása érdekében, melynek során indokolt az önkormányzat engedélyezett létszámkeretének 1 fő tanyagondnoki munkakörrel történő növelése miatt az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.06.) sz. rendelet, a szolgálat működésének szabályozása érdekében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.01.) sz. rendelet módosítása,

e.         az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását követően pályázatot ír ki tanyagondnoki munkakör betöltésére a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő tartalommal.

2.                  A Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálat létrehozása érdekében a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában az alaptevékenységek közé a tanyagondnoki szolgálat felvételét határozza el, s felkéri a polgármestert, hogy a változásoknak az alapító okiraton történő átvezetéséről a vonatkozó jogszabályok értelmében gondoskodjon.

3.                  A Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálat működési engedély iránti kérelméhez a szolgálat szakmai programját a határozat 2. sz. mellékletének megfelelő tartalommal hagyja jóvá, s felkéri a polgármestert, hogy arról az illetékes módszertani intézmény szakvéleményét szerezze be.

4.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumok beszerzése után a tanyagondnoki szolgálat 2009. július 1-től érvényes működési engedélyének megkéréséről gondoskodjon.

 

Határidő:             azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző