Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

94/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetés felmérése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg és legalább 35 gyermek nyári étkeztetésére a támogatási igényt nyújtsa be.

 

2.      A Képviselő-testület gyermekenként és adagonként 45,- Ft saját forrás biztosítását vállalja a 382,- Ft-os nettó ebéd önköltségének figyelembevételével. A saját forrást 67.000,- Ft erejéig a költségvetésben eredeti előirányzatként szereplő előirányzat biztosítja, további 2.300,- Ft az általános tartalék terhére biztosított.

 

Határidő:        2014. május 07.                     

  Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző