Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     95/2009. /V.28./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

  1. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2009. július 1-i hatállyal a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel jóváhagyja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

 

 

Gomba Község Polgármesteri Hivatalának

 

Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

 

 

 

Jóváhagyva Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2007. (XII.10.) számú képviselő-testületi határozatával, mely

módosítva a 71/2008. (V.29.) sz., a 116/2008. (IX.11.) sz., a 175/2008. (XII.11.) sz., és a 95/2009. (V.28.) sz.  határozatokkal

 

 

 

Melléklet

Gomba Község Önkormányzatának

126/2007. (XII.10.) sz. képviselő-testületi határozatához

  

Gomba Község Polgármesteri Hivatalának

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

I.                   Fejezet

BEVEZETŐ
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel

-          Gomba Község Önkormányzatának 16/2007. (XI.27.) sz. képviselő-testületi rendelet 19. §-ára,

-          Gomba Község Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát elfogadó 104/2007. (X.25.) sz. képviselő-testületi határozatára

a Hivatal szervezetére és működésére vonatkozó szervezeti és működési szabályzatát a 126/2007. (XII.10.) sz. képviselő-testületi határozatával az alábbiak szerint hagyta jóvá: 

 

 

II.                Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE

 

 

2.1 A költségvetési szerv neve:                     Gomba Község Polgármesteri Hivatala

                                                                      

      A Hivatal rövidített megnevezése:          Polgármesteri Hivatal Gomba

 

2.2 Székhelye:                                                           2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

 

2.3 Hivatalos weblapja:                                www.gomba.hu

                        e-mail címe:                            titkarsag@phivatal.gomba.hu 

 

2.4 A hivatal alapító okiratának kelte:           2007. október 25.

 

            -hatályba lépésének időpontja:          2008. január 1.

 

          -jóváhagyó Kt-határozat száma:          104/2007. (X.25.)

 

2.5 Törzskönyvi nyilvántartási száma:           PÍR 391997

 

2.6 Működési területe:                                   Gomba

 

2.7 Alapító és felügyeleti szerve:                  Gomba Község Önkormányzat

                                                                      Képviselő-testülete

 

2.8 Jogállása                                                    A hivatal a képviselő-testület által létrehozott önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv. A hivatal a képviselő-testület szerve, az önkormányzat működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

 

2.9 Képviselete:                                              A Hivatalt a jegyző képviseli. Eseti megbízás alapján a képviselettel a hivatal dolgozója is megbízható

 

2.10 A Hivatal alaptevékenységei:              A Hivatal mindenkori alaptevékenységeinek körét az alapító okirata határozza meg.  Tevékenysége során ellátja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint az önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések végrehajtásával, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.

 

2.11 A Hivatal alaptevékenységéhez

kapcsolódó szakfeladati gazdálkodással

ellátott  feladatai:                                         - Tanyagondnoki szolgálat,

- Védőnői szolgálat,

- Közművelődési, könyvtári tevékenység

- Főzőkonyha

- Község gazdálkodás

 

A  hivatal alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok számát és megnevezését az 1. számú

függelék tartalmazza.

                                                                                                                                                        

2.12 Vállalkozási tevékenysége:                    A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

 

2.13 Az állami feladatként ellátott

alaptevékenység forrásai:                       -        állami normatív hozzájárulás

-                 átengedett központi adók

-                 saját bevételek

-                 átvett pénzeszközök

 

 

 

2.14  A feladatmutatók

   megnevezése, köre:                               Alapvető szakfeladat a 75115-3 szakfeladat számon a  helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi                                                                                                   társulások igazgatási tevékenysége

                                                                 Feladatmutató: -

                                                                 Teljesítménymutató: -

 

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában megjelölt, az alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok feladat- és teljesítmény mutatói, és azok tartalmi meghatározása a 2. sz. függelékben kerül rögzítésre

 

 

III.             Fejezet

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, MŰKÖDÉS

 

 

3.1 Szervezeti felépítés:                A Hivatal nem tagozódik belső szervezeti egységekre. Az egységes hivatal szervezeti térképét az 1. sz. melléklet mutatja be.

 

3.2.1 A költségvetési szerv

      jóváhagyott létszámának

megfelelően kialakított

köztisztviselői munkakörök:                    

I.                 Jegyzői munkakör

II.              Műszaki előadói munkakör

III.           Gazdálkodási előadói munkakör I.

IV.           Gazdálkodási előadói munkakör II.

V.              Igazgatási előadói munkakör I.

VI.           Igazgatási előadói munkakör II.

VII.        Igazgatási előadói munkakör III.

VIII.     Igazgatási előadói munkakör IV.

3.2.2 A költségvetési szerv

      jóváhagyott létszámában

      szereplő egyéb bérrendszer

      hatálya alá tartozó munkakörök    IX.       Takarító (részmunkaidős heti 30 órás   

                                                                                       munkavállaló)

                                                            X.        Karbantartó

                                                            XI.       Fizikai csoportvezető

3.3 Munkaidő és annak

      dokumentálása                      A Hivatal köztisztviselőinek munkaideje heti 40 óra, mely a Ktv. 39. § (1) bekezdésétől eltérően hétfőn, kedden és csütörtökön  800 órától 1630 óráig, szerdán  800 órától 1800 óráig, pénteken 800 órától 1230 óráig tart.

                                                      A köztisztviselők jelenléti íven jegyzik munkába érkezésük és távozásuk időpontját. Napközben a munkahelyről eltávozást a jegyző, távollétében a helyettesítésére jogosult köztisztviselő engedélyez.                             

 

3.4 Működés, feladat-ellátás:        A Hivatal működése, feladatainak ellátása a 3. sz. függelékben meghatározott munkakör-térképeken, az azokban meghatározott feladat-megosztáson nyugszik.

                                                      A jegyző minden héten szerdán 9-től 12 óráig fogadóórát tart.

A jegyző a hivatal köztisztviselői részére szükség szerint, de legalább félévente munkaértekezletet tart.

 

3.5 Ügyintézők:                            A Hivatal ügyintézői feladatait a 3.2 pontban meghatározott előadói munkakört betöltő köztisztviselők végzik. Az előadók feladata a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, felhatalmazás esetén kiadmányozása, valamint a végrehajtás szervezése. Az előadók a kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek a Hivatal állandó és időszakos célkitűzéseinek érvényesítéséért. 

 

3.6 Helyettesítés:                          A 3.2 pontban meghatározott munkakörökre vonatkozó helyettesítési rendet a 3. sz. függelékben meghatározott munkakör-térképek egyedileg szabályozzák, vizuális megjelenítését a 4. sz. függelék tartalmazza. Akadályoztatás esetén a helyettesítés biztosításáról a jegyző intézkedik.

                                                      A jegyző 2 hónapot meg nem haladó távollétében helyettesítését az igazgatási előadó IV. munkakört betöltő köztisztviselő látja el.

                                                      A Képviselő-testület az előre láthatóan 2 hónapot meghaladó jegyzői távollét esetére a képviselő-testület szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI.27.) képviselő-testületi rendelet 54. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

 

3.7 Kiadmányozás:                      A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A Hivatalban az általános kiadmányozási jogkör gyakorlója a jegyző, illetve az ügyek meghatározott csoportjára vonatkozóan (pl. anyakönyvi igazgatás) a hivatal érdemi ügyintézője. A jegyző e jogkörét meghatározott ügyekre nézve átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja.

                                                      Az átruházás nem érinti a hivatal munkájáért való felelősségét. A kiadmányozás rendjét saját hatáskörben eljárva a polgármester utasításban, a jegyző a közszolgálati szabályzatban határozza meg.

 

                                           Valamennyi ügyintéző jogosult kiadmányozni az ügyviteli jellegű, érdemi döntést nem tartalmazó (iratbekérés, idézés, iratok átküldése stb.) ügyiratokat.

 

A kiadmányozásra előkészített irat másodpéldányát az előadó kiadmányozás előtt szignálja. és keltezéssel látja el.

 

3.8 Kiküldetés:                              A kiküldetéssel  kapcsolatos munkáltatói jogot a hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző gyakorolja. A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítésére vonatkozó szabályokat a Ktv-ben, illetve a 278/2005. (XII.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

 

IV.             Fejezet

KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS

 

4.1 A Hivatal költségvetésének

végrehajtására szolgáló

számlaszám:                            Gomba Község  Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetési elszámolási számlaszáma a Dél-Pest megyei Takarékszövetkezet Gombai Fiókjánál (2217 Gomba, Jókai Mór út 2.) vezetett 65800069-10610019 költségvetési elszámolási számla.

 

4.2 A pénzügyi-gazdasági

      feladatokhoz kapcsolódó

      szabályzatok                               Számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok

-        Eszközök és források értékelési szabályzata

-        Önköltségszámítási szabályzatok

-        Leltározási és leltárkészítési szabályzat

-        Pénzkezelési szabályzat

 

Számlarend

 

SZMSZ és a gazdasági szervezet ügyrendje

 

Egyéb gazdálkodási szabályzatok

 

-        vállalkozási tevékenység szabályzata

-        kiegészítő és kisegítő tevékenység szabályzata

-        Ámr-ben előírt belső szabályzatok

                                                            /a szabályzatok elkészítési kötelezettségét elrendelő jogszabályi előírások meghatározását  az 5. sz. függelék tartalmazza/

 

4.3 Utalványozási jog,

      cégszerű aláírás:                      A polgármester –ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik- minden kifizetést jogosult utalványozni. Az utalványozásra jogosultak nevét, munkakörét, valamint aláírásának mintáját a „Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét meghatározó szabályzat a 6. sz. függelékben foglaltak szerint tartalmazza.

 

4.4 A költségvetés tervezésével

      és végrehajtásával kapcsolatos

      különleges előírások,

      feltételek:                                Gomba Község Önkormányzata gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Polgármesteri   Hivatal.       A költségvetés tervezésével  és végrehajtásával kapcsolatos különleges feltétel meghatározására nem kerül sor. A Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendjét a 7. sz. függelék tartalmazza.

 

V.                Fejezet

PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS

5.1 A pénzügyi ellenőrzés

      rendszere                                      - A Hivatal  pénzügyi ellenőrzésének legfontosabb elemei:

 

1. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés. A FEUVE a jegyző által a Hivatal gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) a 8. sz. függelék szerint kialakított rendszer. Tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat, és belső szabályzatokat, melyek alapján érvényesül a feladatok ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelménye.

 

2. Belső ellenőrzés, melyet a Hivatalban a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által kiválasztott szolgáltató a belső ellenőrzési szabályzat (9. sz. függelék), és ~terv alapján lát el. Tevékenységét  közvetlenül a jegyzőnek alárendelten végzi. 

 

Feladata:

-    vizsgálni és értékelni a FEUVE rendszer kiépítésének és működésének szabályszerűségét

-    vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megbízhatóságát,

-    elemzéseket és értékeléseket készíteni a jegyző számára

-    ellenőrzést végezni a Hivatalnál az éves ellenőrzési terv alapján

-    figyelemmel kísérni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések megvalósulását

-    kapcsolatot tartani a szakmai ellenőrző szervekkel.

 

- A  szabályzat 3. sz. mellékletét képezi az ellenőrzési nyomvonal, mely  tartalmazza a Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak táblázatba foglalt leírását.

- A 4. sz. melléklet a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét tartalmazza, amely rögzíti a költségvetési gazdálkodás, állami feladatellátás során előforduló mulasztásokra, hiányosságokra vonatkozó eljárásrendet. 

 

VI.             Fejezet

A HIVATALHOZ HOZZÁRENDELT

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MŰKÖDÉSE

 

6.1 Részben önálló költség-

vetési szerv neve:                         „Gólyafészek” Óvoda

 

6.2 Gazdálkodási feladat-

   ellátása                                          Az intézmény tekintetében a gazdálkodási feladatokat, illetve azok ellátását, a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározását külön megállapodás rögzíti. A megállapodást az SZMSZ 7. sz. függelék tartalmazza.

 

VII.          Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

7.1 Tanácsadói cím adományozás      A jegyző szakmai tanácsadói, szakmai főtanácsadói címet nem adományoz.

 

7.2 Vagyonnyilatkozat-tételi

      kötelezettséggel járó

      munkakörök:                              Az alapvető jogok és kötelezettségek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Továbbiakban: Ktv.) 22/A §-ában meghatározott köztisztviselő, az ott meghatározott adattartalommal és eljárási rend szerint vagyonnyilatkozatot tesz. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

 

7.3 Képzettségi pótlékra jogosító

    munkakörök és képzettségek:     A munkakör ellátásához szükséges besorolásnál figyelembe vett iskolai végzettségnél magasabb szintű szakképesítésre szakképzettségre tekintettel a Ktv. 48/A §-a alapján megállapítható képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a 8. sz. melléklet tartalmazza.

 

7.4 Iratkezelés:                                 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a jegyző által elkészített –az illetékes közlevéltárral egyetértésben a területileg illetékes közigazgatási hivatal vezetője által jóváhagyott– egyedi iratkezelési szabályzatot a 8. sz. függelék tartalmazza.

 


 

 

VIII.       Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

8.1 Hatályba lépés:                           Gomba Község Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata 2008. január 1-én lép hatályba. 

 

8.2 Mellékletek:                               1. sz. melléklet:              Gomba Község Polgármesteri Hivatalának szervezeti térképe 

                                                         2. sz. melléklet               Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE)

                                                                                                [Ámr. 145/A. § (1)]A

                                                                                                Tartalma:

                                                                                                - Általános rendelkezések

                                                                                                - Szabálytalanságok kezelésének 

                                                                                                  eljárásrendje

                                                                                                - Ellenőrzési nyomvonal

                                                                                                - Kockázatkezelési szabályzat

 

                                                         3. sz. melléklet               Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

 

                                                         4. sz. melléklet               Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek

                                                                                               

8.3 Függelékek:                               

                                                         1. sz. függelék                A  hivatal alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok száma és megnevezése

                                                                                                [a Hivatal alapító okirata szerint]

                                                         2. sz. függelék                A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában megjelölt, az alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok feladat- és teljesítmény mutatói, és azok tartalmi meghatározása

 

                                                         3. sz. függelék:               Gomba Község Polgármesteri Hivatala engedélyezett álláshelyeinek munkakör-térképei

 

                                                         4. sz. függelék                A Hivatal köztisztviselőinek helyettesítési rendje (vizuális megjelenítés)

 

                                                         5. sz. függelék:               A pénzügyi-gazdálkodási felada-tokhoz kapcsolódó szabályzatok elkészítési kötelezettségét elrendelő jogszabályi előírások meghatározása

 

                                                         6. sz. függelék:               Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata

 

                                                         7. sz. függelék:               Polgármesteri Hivatal gazdasági ügyrendje

 

                                                         8. sz. függelék:               Belső Ellenőrzési Szabályzat

 

                                                         9. sz. függelék:               A Polgármesteri Hivatalhoz hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdálkodási feladataira vonatkozó megállapodás

 

10. sz. függelék:           Iratkezelési szabályzat

11. sz. függelék:           Gépjármű használat szabályozása

12. sz. függelék:           Telefonhasználat szabályozása

                                                         13. sz. függelék:           Informatikai szabályzat

                                                         14. sz. függelék:           Adatvédelmi szabályzat

                                                         15. sz. függelék:           Egységes Közszolgálati Szabályzat

                                                         16. sz. függelék:           Közszolgálati adatvédelmi szabályzat

                                                         17. sz. függelék:           Tűzvédelmi szabályzat

                                                         18. sz. függelék:           Titkos ügyirat kezelési szabályzat

19. sz. függelék:           Gomba község Közösségi Színtereinek Működési Szabályzata