Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     95/2012. (V.23.)  Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

1.      A Szemők Balázs tér felújítása - piac kialakítás, (régi) főzőkonyha homlokzat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás indító iratait (Ajánlattételi felhívás, Dokumentáció a Vállalkozási szerződés-tervezettel) jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben nem a tervezet szerinti időpontban lehetséges az eljárás megindítása, úgy az eljárási cselekmények időpontjait szakértő közreműködésével aktualizálja, majd az eljárást megindítsa.

2.      A Szemők Balázs tér felújítása - piac kialakítás, (régi) főzőkonyha homlokzat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás indító iratait (Ajánlattételi felhívás, Dokumentáció a Vállalkozási szerződés-tervezettel) az alábbi kivitelezőknek kell megküldeni:

a.       BATA 2001 Kft. (2235 Mende, Tél utca 17.)

b.      TZ Thermobau Kft. (2217 Gomba, Fáy A. u. 49.)

c.       Mozo-Mozo Kft. (2700 Cegléd, Akácos u. 50.)

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző