Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

95/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 10-i zárt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el  

 

1.        Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére

       Előterjesztő:           polgármester

 

2.        Tájékoztató ingatlan vételre történő felajánlásáról

       Előterjesztő:           polgármester

 

3.        Tájékoztatás önkormányzati hatósági ügy elbírálásáról

       Előterjesztő:           Szociális- és Gyámügyi Bizottság elnöke

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző