Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  96/2010. /V. 27./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi sürgősségi ügyeleti ellátásról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az Emergency Service  Kft központi orvosi ügyeletről szóló 2009-2010. évi összegző jelentését elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egészségügyi szolgáltatót értesítse.

 

Határidő: 2010. június 11.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző