Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     96/2012. /V.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

1.      Az INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR KIALAKÍTÁSA” tárgyú közbeszerzési eljárás indító iratait (Ajánlattételi felhívás, Dokumentáció a Vállalkozási szerződés-tervezettel) jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben nem a tervezet szerinti időpontban lehetséges az eljárás megindítása, úgy az eljárási cselekmények időpontjait szakértő közreműködésével aktualizálja, majd az eljárást megindítsa.

2.      Az INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR KIALAKÍTÁSA” tárgyú közbeszerzési eljárás indító iratait (Ajánlattételi felhívás, Dokumentáció a Vállalkozási szerződés-tervezettel) az alábbi kivitelezőknek kell megküldeni:

·         BATA 2001 Kft. (2235 Mende, Tél utca 17.)

·         TZ Thermobau Kft. (2217 Gomba, Fáy A. u. 49.)

·         Mozo-Mozo Kft. (2700 Cegléd, Akácos u. 50.)

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző