Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

96/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Rózsa u. 10. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 2217 Gomba, Rózsa utca 10. szám alatti ingatlan vételárát 9,3 millió forintban határozza meg, azzal, hogy a kérelmező vevő – Surmanné Nagy Krisztina, mint Gomba Község Önkormányzatának dolgozója részére – 800 ezer forint vissza nem térítendő támogatást, valamint 1 millió forint munkáltatói kölcsönt biztosít. A támogatások a költségvetés általános tartaléka terhére kerülnek biztosításra.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az önkormányzat közalkalmazottját tájékoztassa.

 

  Határidő:         2014. április 30.  

  Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző