Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

96/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tájékoztató keretében megtárgyalta a közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó lámpatest vásárlásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BESTLed Hungary Kft. árajánlata alapján 2 db 56W-os GE SLBT LED lámpatestet és 1 db 42W-os GE SLBT LED lámpatestet vásárol 236.000,-Ft+ÁFA értékben, mely tartalmazza a lámpatestekhez tartozó lámpakarokat és a kapcsolódó munkadíj mértékét is.

2.)    A Képviselő-testület az 1.) pontban szereplő összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző