Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     97/2012. /V.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelem tárgyában a döntéshozatalt elhalasztja,  leghamarabb a soron következő - június 28-i - ülésen hoz döntést az ingatlan ajánlati áron történő értékesítésére.  

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző