Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

97/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gomba, Szemere Huba utca 2. alatti ingatlan vásárlásra történő felajánlása tárgyában az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Szemere Huba u. 2. sz. alatti ingatlan tulajdonosainak tulajdonrész vásárlást tud felajánlani.

 

  Határidő:         értelemszerűen

  Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző