Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 97/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tájékoztató keretében megtárgyalta a Jókai utcai gyalogátkelő tanulmánytervének elkészíttetésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000,- Ft ÁFA értékben megrendelje a Jókai utcai gyalogátkelő tanulmánytervének elkészítését.

2.)    A Képviselő-testület az 1.) pontban szereplő összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző