Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     98/2012. /V.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

A Képviselő-testület a 03/37 hrsz.-ú terület értékesítésére vonatkozó vételi ajánlat tekintetében döntést a soron következő, június 28-i testületi ülésen fog hozni

 

              Határidő: értelemszerűen

              Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző